Hej,

Jag gjorde en liten sammanställning för min egen skull. Kanske är någon intresserad av att läsa den här också. Min uppfattning är att kaptiel 16 är det som är mest relevant för DFRI att titta närmare på, men det är knepigt att ta ställning till sådant här material själv, när man inte är juridiskt kompetent.  

Ansvarsfriskrivning
Jag är inte juridisk kompetent på något sätt. Jag försöker bara hjälpa till med någon slags sammanställning av detta dokument för DFRI.

Sammanfattning av SOU 2016:7
Utredningen föreslår en ny straffbestämmelse: "Olaga integritetsintrång". Detta förslag kräver att ändringar görs i (1) tryckfrihetsfördningen, (2) brottbalken, (3) lagen om ansvar för elektroniska anslagstavlor, (4) offentlighets- och sekretesslagen samt i (5) brottsskadelagen. Kort sagt så föreslås att definitionerna av "förtal" och "förolämpning" i lagtexten ändras till att inkludera nedsättande uppgifter och uppgift som kan skada någons anseende, respektive nedsättade uttalande eller förödmjukande beteende för att kränka någons självkänsla eller värdighet. Det föreslagna brottet "olaga integritetsintrång" föreslås även inkluderas i brottbalken och lagen om ansvar för elektroniska anslagstavlor (eng. "Bullitin Board Systems"), så att tillhandahållare av tjänster kan tvingas ta bort (eller hindra spridning) av meddelanden som bryter mot denna föreslagna lag. Olaga integritetsintrång ska enligt förslaget definieras som den handling där någon "gör intrång i någon annans privatliv" genom att sprida känslig information om den personen. Till exempel nakenbilder, hälsotillstånd eller sexualliv. Straffskalan för brottet är böter - fängelse (högst två år). 

Utläggning
De ovan nämnda förslagen på lagändringar innebär:

1. "Ändring i tryckfrihetsfördningen" (s. 49-50) - innebär att förtal omdefinineras så att förtal  inkluderar "nedsättande uppgift om någon som är ägnad att skada anseendet hos den person som uppgiften avser", och att förolämpning omdefinieras att inkludera "nedsättande uttalande eller        förödmjukande beteende" mot någon annan "på ett sätt som är ägnat att kränka den andres självkänsla eller värdighet". Definitionen av olaga hot föreslås också ändras till att "den som hotar någon annan med brottslig gärning... hos den hotade framkalla oro för sin egen eller annans säkerhet till person, egendom, frihet eller frid" - där orden "oro", "frihet" och "frid" är förslagets tillägg.

2. "Ändring i brottsbalken" (s. 51-55) - innebär att två nya paragrafer (6b§ och 6c§) läggs till i kaptiel 4, samt att ändringar görs i vissa paragrafer - exempelvis 5§ (se sid. 51-55 för exakta definitioner). Det är i 6b§ och 6c§ som den nya straffbestämmelsen "olaga integritetsintrång" definieras.

                6b§ lyder:
                        "Den som gör intrång i någon annans privatliv genom att sprida
                        1. bild eller annan uppgift om någons sexualliv,
                        2. bild eller annan uppgift om någons hälsotillstånd,
                        3. bild eller annan uppgift om att någon utsatts för ett allvarligt brott,
                        4. bild på någon som befinner sig in en mycket utsatt situation,
                        5. bild på någons nakna kropp, eller
                        6. annan liknande bild eller uppgift om någons privatliv döms, om spridningen var ägnad att medföra kännbar skada för den som bilden eller uppgiften rör, för olaga integritetsintrång till böter eller fängelse i högst två år. Det ska inte dömas till ansvar om gärningen med hänsyn till syftet och övriga omständigheter var försvarlig."

                6c§ lyder:
"Är brott som avses i 6 b § grovt, döms för grovt olaga integritetsintrång till fängelse i lägst sex månader och högst fyra år. Vid bedömningen av om brottet är grovt ska särskilt beaktas om gärningen med hänsyn till bildens eller uppgiftens innehåll eller sättet för och omfattningen av spridningen var ägnad att medföra mycket kännbar skada för den som bilden eller uppgiften rör."

3. "Ändring i lagen (1998:112) om ansvar för elektroniska anslagstavlor" (s. 56-58) - innebär att lagen även ska inkludera olaga integritetsintrång (samt övriga ändringar i brottsbalken som nämnt ovan). Det innebär att om "en användare sänder in ett meddelande till en elektronisk anslagstavla, ska den som tillhandahåller tjänsten ta bort meddelandet från tjänsten eller på annat sätt förhindra vidare spridning av meddelandet om meddelandets innehåll uppenbart är sådant som avses i bestämmelserna i 4 kap. 5§..., 4 kap. 6b§". Ett vidare tillägg i denna lag är att det nyss nämnda brottet får "åtalas av åklagare endast om målsäganden anger brottet tll åtal eller om åtal är påkallat från allmän synpunkt". På sidan 515 föreslås att förtal, förolämpning och ofredande inte bör inkluderas i denna ändring av lagen: "Utvidgningen av straffansvaret enligt lagen (1998:112) om elektroniska  anslagstavlor bör inte gälla ofredande, förtal eller förolämpning."
 
4. "Ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)" (s. 58-59) - innebär att "olaga integritetsintrång" ska förläggas med sekretess hos domstol, som gäller för människorov eller sexualbrott (om jag tolkat lagen rätt).

5. "Ändring i brottsskadelagen (2014:322) (s. 60-61) - innebär att lagen ska inkludera följande stycke: "Brottskadeersättning betalas också för den skada det innebär att någon allvarligt kränker någon annan genom grovt förtal."

Lästips
En god idé kan vara att fokusera på följande kaptiel för att kontrollera fakta och påståenden, samt formulera en åsikt. Det är bara ett tips; givetvis måste hela dokumentet läsas igenom för att få en komplett bild, men det kan vara bra att börja med dessa kapitel.

                . Kap. 1 - "Författningsförslag" s. 49-60
                - Kap 10. "Olaga intrgritetsintrång" s. 207-308.
                - Kap 16. "Ansvaret för tillhandahållare av elektroniska anslagstavlor" s. 479-523
                - Kap 3. "Begreppet personlig integritet" s. 63-75
                - Kap 4. "Personlig integritet och yttrandefrihet..." -  s. 77-89


SOU:n finns som sagt här:
http://www.regeringen.se/rattsdokument/statens-offentliga-utredningar/2016/02/sou-20167


/A


3. May 2016 21:09 by linus@nordberg.se:

Hej listan!

Idag för tre månader sedan presenterades utredningen "Integritet och
straffskydd" (SOU 2016:7) [1], även kallad näthatsutredningen.

[1] http://www.regeringen.se/rattsdokument/statens-offentliga-utredningar/2016/02/sou-20167

Själva utredningen är på över 650 sidor men den har diskuterats en del,
dock inte inom DFRI vad jag har sett. Är det någon som har läst den och
har en uppfattning om vad som är bra resp. dåligt?


--
DFRI-listan är öppen för alla.
Listan arkiveras och publiceras öppet på internet.
Arkiv: http://dir.gmane.org/gmane.org.user-groups.dfri
Listpolicy: https://www.dfri.se/regler-for-listan